TENS và EMS

mh8001wset

TENS và EMS

MH8001 Bốn kênh TENS Pre-lập trình và EMS Các MH8001 Bốn kênh đơn vị…

TENS và EMS

MH8000 Combo Các đơn vị Combo kết hợp chức năng EMS và TENS với…

TENS và EMS

TENS MH8000P Pre-lập trình và EMSCác đơn vị MH8000 Pre-lập trình tích hợp các…

TENS và EMS

MH8306 Two Channels Pre-Programmed TENS and EMS The MH8306 Two Channels Pre-Programmed unit integrates…

TENS và EMS

The MH8305 Pre-Programmed unit integrates EMS and TENS functions with 27 preset programs and…

TENS và EMS

MH8300 The Combo unit integrates EMS and TENS functions with 7 treatment modes. This…

TENS và EMS

MH8200P sản khoa TENS Đối với phụ nữ Trước, Trong và Sau Sinh sản…

TENS và EMS

Các đơn vị MH8002 Bốn kênh tích hợp chức năng EMS và TENS với…

TENS và EMS

Các đơn vị MH6000P Pre-lập trình tích hợp các chức năng EMS và TENS…

TENS và EMS

MH6000 TENS và EMS Combo Các đơn vị Combo tích hợp TENS và chức…

TENS và EMS

CHICSTIM for INCONTINENCE TREATMENT and REHABILITATION For INCONTINENCE TREATMENT and REHABILITATION The CHICSTIM INCONTINENCE…